Soru sorGUI Tasarımında Kodu Parçalayarak Tuşa Atama
sezen tarafından 5 yıl önce soruldu

Merhabalar,

1 img1=imread('C:\Users\Slayer\Desktop\katman\cyan.jpg');
2 imshow(img1)
3 img1=rgb2gray(img1);
4 imshow(img1)
5 img2=im2bw(img1,graythresh(img1));
6 imshow(img2)
7 img2=~img2;
8 imshow(img2)
9 B = bwboundaries(img2);
10 imshow(img2)
11 text(10,10,strcat('\color{green}Objects Found:',num2str(length(B))))
12 hold on
13 for k = 2:length(B)
14 boundary = B{k};
15 plot(boundary(:,2), boundary(:,1), 'g', 'LineWidth', 0.1)
16 end

Yukarıdaki gibi bir kodu butonlara bölmeyi deniyorum. Buradaki mantığı anlamaya çalışıyorum. Diyelin ki iki push button oluşturdum:

gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name', mfilename, …
'gui_Singleton', gui_Singleton, …
'gui_OpeningFcn', @deneme_OpeningFcn, …
'gui_OutputFcn', @deneme_OutputFcn, …
'gui_LayoutFcn', [] , …
'gui_Callback', []);
if nargin && ischar(varargin{1})
gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end
if nargout
[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code – DO NOT EDIT

% — Executes just before deneme is made visible.
function deneme_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject handle to figure
% eventdata reserved – to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin command line arguments to deneme (see VARARGIN)
% Choose default command line output for deneme
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes deneme wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);

% — Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = deneme_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT);
% hObject handle to figure
% eventdata reserved – to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;

% — Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to pushbutton1 (see GCBO)
% eventdata reserved – to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% — Executes on button press in pushbutton2.
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to pushbutton2 (see GCBO)
% eventdata reserved – to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

Burada kodun bölünmesini istediğim satırı o tuşun altına yapıştırıyorum. Öncelikle burada giriş komutlarının da bulunması mı gerekiyor?clc;
clearvars;
close all;
imtool close all; % Close all imtool figures.
workspace;
format longg;
format compact;
Ayrıca pushbutton satırının altına ekstra bir komut gerekir mi? Şu anda çok kaba çalışan programlar yapabiliyorum fakat bunları daha da detaylandırmak istiyorum. Görüntü işlemede resmi alma 1 buton daha sonra resme uygulanacak analizler ikinci buton şeklkinde mi olmalı ? (Bu şekilde denedim ancak sorun çıkartıyor)
Bu konuda bilgi olan paylaşabilirse sevinirim.